E: top10phanmem.com@gmail.com

Download Mẫu giấy ủy quyền chuyên nghiệp mới nhất 2020

Giấy ủy quyền -  là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền.Dưới đây, Taivector sẽ giới thiệu bạn một số mẫu giấy ủy quyền thường được dùng hiện nay.

Giấy ủy quyền là gì?

Mẫu giấy được sử dụng phổ biến trong cơ quan, doanh nghiệp muốn ủy quyền cho cá nhân hay tập thể thực hiện công việc bàn giao.

Việc lập giấy không đòi hỏi nguyên tắc, quy định nghiêm ngặt, không có giá trị bắt buộc bên nhận ủy quyền phải thực hiện công việc ghi trong giấy. 

Pháp luật quy định một số trường hợp không được phép ủy quyền:

– Đăng ký kết hôn, ly hôn

– Gửi tiền tiết kiệm tại tổ chức tín dụng

– Lập di chúc 

Dưới đây là một số mẫu ủy quyền phổ biến hiện nay:

Mẫu giấy dành cho cá nhân 

Mẫu số 1

                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  — — — — — – o0o — — — — — –

                                GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Bộ luật Dân sự Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ vào văn bản hiến pháp hiện hành.

Hôm nay , ngày …… tháng …… năm 20……. ,chúng tôi:

 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:…………………………………

Địa chỉ:…………………………………

Số CMND:  cấp ngày:    nơi cấp:

Quốc tịch:  …………………………

 1. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: ………………………………

Địa chỉ: ………………………………

Số CMND: cấp ngày:............nơi cấp:............

Quốc tịch:……………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
……………………………………………………

 1. CAM KẾT

– Cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

……………………………………………………

Mẫu số 2

 

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                              — — — — - o0o — — — — 

                                      GIẤY ỦY QUYỀN

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015

– Căn cứ vào văn bản hiến pháp hiện hành.

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi :

 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên: ……………………………………………

Nơi ĐKHKTT: …………………………………

…………………………….………………………………

Số CMND: ………….Ngày cấp: ………………

Nơi cấp: ……………………………………………….

Quốc tịch: …………………………………………………

 1. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ và tên: …………………………………………………………………

Nơi ĐKHKTT: …………………………………

Số CMND: …………………. Ngày cấp: ……………………

Nơi cấp: ……………………………………………….

Quốc tịch: ………………………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

 1. Phạm vi Ủy quyền

………………………………………………………………………

 1. Thời gian Ủy quyền

………………………………………………………………………

 1. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
 2. Quyền và nghĩa vụ của Bên Ủy quyền

…………………………………………………………………………

 1. Quyền và Nghĩa vụ của Bên được Ủy quyền

…………………………………………………………………………

 1. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

– Cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền.

– Mọi tranh chấp phát sinh hai bên sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

………………………………………………………………………

Giấy ủy quyền dành cho doanh nghiệp

Mẫu số 1: Giao nhận chứng từ

                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

GIẤY ỦY QUYỀN CHO NHÂN VIÊN GIAO NHẬN CHỨNG TỪ

 1. Tên tổ chức: …………………………………………………
 2. Người đại diện:…………………………………………….
 3. Chức vụ: ………………………………………………………

Ủy quyền cho:

– Tên nhân viên: …………………………………………………

– Chức vụ:…………………………………………………………

– ĐCTT: ……………………………………………

– Số CMND/hộ chiếu: ………………………………………

Giao và nhận chứng khoán và công văn, tài liệu với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Giấy ủy quyền có hiệu lực từ ngày Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận lưu ký cho (tên Công ty/Ngân hàng)………………và bị hủy bỏ khi có văn bản thông báo của Công ty/ngân hàng……………..

…………, ngày ………. tháng ……… năm ………..

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

Mẫu số 2: Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm ……….

Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch :…………………….

MST: …………………………………………

Năm …………… có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị  ……………. Đề nghị Công ty/đơn vị (MST) ………………..thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ……….. với cơ quan thuế.

Cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

………………, ngày ……. tháng ……. năm …….

 

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

Mẫu số 3: Ủy quyền đòi nợ

                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

­­                           — — — — -***— — — —

                                 GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày ..tháng….  năm…….., tại địa chỉ: …………………………………………

Bên ủy quyền (Bên A): …………………………………………

CMND số : ………………. , ngày cấp…………, nơi cấp…………………

Nơi ĐKHKTT: …………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………

Bên nhận ủy quyền (Bên B): ………………………………………

CMND số : ………………….., ngày cấp………………, nơi cấp………………

Nơi ĐKHKTT    : …………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại    : ………………………………………………………………………

Biên bản xác nhận nợ lập ngày……tháng…...năm……., tại………………… Ông………………có vay của bà………………………tiền mặt, nhằm mục đích…......, cụ thể :

– Tiền mặt: …………………………………………………………

– Tài sản:………………………………………………………………

Tổng số tiền còn nợ thời điểm hiện tại là: ………………………………………………

Bằng văn bản này, …………………………… quyền cho …………………………………… với nội dung:

 1. Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A thực hiện giao dịch liên quan việc thu hồi khoản nợ ……………………………… của ông ……………………….có nghĩa vụ thanh toán cho bên A.
 2. Bên B cam kết chỉ thực hiện trong phạm vi Bên A ủy quyền đúng quy định của pháp luật. Hành vi trái luật hoặc ngoài phạm vi ủy quyền do Bên B chịu trách nhiệm suốt quá trình hoạt động ủy quyền.

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi Bên B hoàn thành công việc mà Bên A ủy quyền. Được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý, mỗi bên giữ 01 bản./.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

Mẫu số 4: Ký kết hợp đồng

                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                    — – — – — – — –*****— – — – — – — –

                                  GIẤY UỶ QUYỀN

- Căn cứ Bộ luật dân sự 2015

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty ………………

- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động ……….. Nghị quyết số …/….. ngày …./…./….của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ……….;

- Căn cứ Quyết định số … ngày …/…/…..Tổng Giám đốc Công ty ……… về việc phân công, ủy quyền cho ……;

NGƯỜI UỶ QUYỀN: Ông (bà):…………………………………………

Giám đốc ……………………………….. CTCP ………………….………..

Số CMND: ………………….., ngày cấp ………….……, nơi cấp ……………..……

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN: Ông (bà):…………………………………………

Phó giám đốc …………………………… CTCP ……………………………

Số CMND: ………..…., ngày cấp ………………..…, nơi cấp ………………………

Giấy ủy quyền này Người Nhận uỷ quyền được quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cho Ông/ Bà ….. – Phó Giám đốc …….:

 1. Được quyền quyết định và ký văn bản quản lý của ………….. theo quy định Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của ……………ban hành kèm Nghị quyết số …/….của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ………….. (sau đây gọi tắt là Quy chế).
 2. Toàn quyền quyết định và ký kết hợp đồng dịch vụ …………
 3. Ký kết hợp đồng chuyển nhượng………..cho Công ty  được cấp có thẩm quyền Công ty chấp thuận.
 4. Toàn quyền quyết định hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập 

Điều 2: Có hiệu lực từ ngày ký đến khi Giám đốc quyết định thay thế hoặc Quản lý ……….. bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 3: Ông/ Bà ………………và bộ phận liên quan………… có trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận Giám đốc

Một số lưu ý khi viết Giấy

– Viết đủ thông tin 02 bên: ủy quyền và nhận ủy quyền 

– Buộc ghi rõ thời gian ủy quyền

– Ghi rõ nội dung ủy quyền 

– Thỏa thuận rõ trách nhiệm trong trường hợp xảy ra tranh chấp;

Bình luận của bạn

top